Dyrektor IS WL UJ CM

 

Dyrektor Instytutu Stomatologii WL UJ CM

Joanna Zarzecka

Prof. dr hab. n. med

 

 

 

 

polski lekarz stomatolog, specjalista w zakresie stomatologii ogólnej oraz stomatologii zachowawczej, profesor nauk medycznych (2015), dyrektor Instytutu Stomatologii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (2016 i nadal) 

 

Alma Mater              1988 – Akademia Medyczna w Krakowie 

Specjalizacja             1992 – stomatologia ogólna 

Specjalizacja             1997 – stomatologia zachowawcza 

 

Doktorat                    2000 –  medycyna/stomatologia 

                                                UJ 

Habilitacja                2008 – medycyna/stomatologia 

                                               UJ 

Profesura                   2015 

Dydaktyka              stomatologia zachowawcza z endodoncją dla III, IV i V roku studiów w języku polskim i angielskim oraz radiologia stomatologiczna w języku angielskim dla III roku studiów 

 

Życiorys 

 

  W 1983 ukończyła II Liceum Ogólnokształcące im. prof. Kazimierza Morawskiego  

(Morawę) w Przemyślu, w 1988 studia medyczne na kierunku stomatologicznym Wydziału Lekarskiego Akademii medycznej w Krakowie. Po studiach pozostała w macierzystej uczelni włączonej w 1993 w struktury Uniwersytetu Jagiellońskiego jako Collegium Medicum. 

 

Do 1996 pracowała jako asystent lecznictwa Poradni Stomatologii Zachowawczej Państwowego Szpitala Klinicznego w Krakowie oraz asystent, w kierowanej przez profesor Zofię Knychalską-Karwan, Katedrze i Zakładzie Stomatologii Zachowawczej AM/UJ CM. W latach 2003 – 2004 adiunkt w Katedrze i Zakładzie Stomatologii Zachowawczej. 

W tym czasie uzyskała dwie specjalizacje zawodowe, a prowadzone we współpracy  
z Polską Akademią Nauk badania naukowe skupiły się na problematyce związanej ze zdrowiem środowiskowym w aglomeracji krakowskiej. 

* Badania obejmowały nie tylko mieszkańców Krakowa, ale również osoby szczególnie wyeksponowane na czynniki szkodliwe, pracowników Huty im. Tadeusza Sendzimira w Nowej Hucie. Wynikiem prowadzonych badań była rozprawa doktorska (2000) promowana przez  
dr hab. n. med. Alicję Kaczmarczyk – Stachowską prof. UJ  ”Zawartość niektórych pierwiastków w kamieniu nazębnym naddziąsłowym i w ślinie w wybranych grupach badanych osób”.  

* Dalsze badania obejmowały pomiar stężeń metali ciężkich w tkankach zdrowych i ubytkach próchnicowych zębów osób uzależnionych od nikotyny. 

 

 

W 2002 roku została powołana przez prof. dr. n. med. Stanisława Majewskiego w skład Zespołu do spraw restrukturyzacji Instytutu Stomatologii Wydziału Lekarskiego UJ CM. 

 

Od 2004 – kierownik Pracowni Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją IS WL UJ CM  

    i ordynator Oddziału Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją Uniwersyteckiej 

    Kliniki Stomatologicznej w Krakowie i koordynator ds. kształcenia 

    Przeddyplomowego w IS 

Od 2009 –  kierownik Zakładu Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją IS WL UJ CM  

    i kierownik Poradni Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją UKS w Krakowie 

Od 2016 – kierownik Katedry Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją IS WL UJ CM  

   i kierownik Poradni Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją UKS w Krakowie 

 

*W tych latach badania naukowe, prowadzone m. in. we współpracy z Państwowym Instytutem Badawczym w Balicach, obejmowały metody wytwarzania substytutów błony śluzowej jamy ustnej i kości. Wynikiem była: habilitacja (2008) na podstawie badań i rozprawy habilitacyjnej „Wykorzystanie zawiesiny autologicznych keratynocytów hodowanych in vitro w gojeniu ran błony śluzowej jamy ustnej” – oraz przyznawanie przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej  patentu nr  PL 235036 na wynalazek pt.: „Kompozytowy implant ceramiczno-polimerowy i jego zastosowanie”, data publikacji patentu 18.05.2020 roku. 

 

 

 

*Na uwagę zasługuje również badawcza współpraca międzynarodowa i koordynacja polskiej stomatologicznej części międzynarodowego programu International Network on Oral Infections, Vascular Disease and Atherosclerosis in Transatlantic and European Cohorts (INNOVATE, 2009). Badania obejmowały współpracę Columbia University Mailman School of Public Health (USA), University Greifswald (Niemcy), Université Pierre et Marie Curie (Francja) oraz Instytut Kardiologii UJ CM,  Instytut Zdrowia Publicznego UJ CM i Instytut Stomatologii UJ CM. Program finansowany przez Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM). 

 

*Dużym projektem badawczym był również projekt celowy finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju PREVENT (2009-2013). Badania miały na celu określenie stomatologicznych potrzeb leczniczych osób kwalifikowanych do zabiegów kardiochirurgicznych. Zasięg badań został poszerzony w 2020 roku, kiedy to podpisano pomiędzy UJ CM i Śląskim Uniwersytetem Medycznym współpracę w zakresie badań nad mikrobiomem jamy ustnej osób poddanych immunosupresji po zabiegach kardiochirurgicznych.  

 

W grudniu 2015 postanowieniem  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej uzyskała tytuł naukowy profesora nauk medycznych. 

*Przez ostatnie lata badania obejmują głównie problematykę opieki stomatologicznej nad ludźmi w starszym wieku i przebywających w zinstytucjonalizowanej opiece długoterminowej. Nawiązana w ramach European College of Gerodontology współpraca umożliwia ocenę bieżących potrzeb i propagowanie najnowszych międzynarodowych wytycznych w zakresie opieki. 

*Pandemia COVID-19 zainspirowała do badań z wykorzystaniem  najnowocześniejszych osiągnięć Next Generation Sequencing (NGS). Badania są podprojektem „Oral Microbiota – post COVID” projektu CRACoV – HHS (CRAcow in CoVid pandemics – Home, Hospital and Staff) „Model wielospecjalistycznej opieki szpitalnej i poza szpitalnej nad pacjentami z zakażeniem SARS-CoV-2”. Projekt finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Przedsięwzięcia „Wsparcie szpitali jednoimiennych w walce z rozprzestrzenianiem się zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz w leczeniu COVID-19″. 

 

*Wśród innych badań na uwagę zasługują również te poświęcone dydaktyce, do których zaliczyć można wykonanie fantomów do nauczania endodoncji z zastosowaniem druku 3D, badanie przy pomocy testów specjalistycznych sprawności manualnej studentów stomatologii oraz ocenę stresu środowiskowego studentów w czasie pandemii COVID-19. 

*Współpraca z Katedrą Hematologii WL UJ CM  i Fundacją All for Myeloma umożliwia badania pacjentów ze szpiczakiem oraz z białaczką, a także świadczenie im niezbędnej pomocy stomatologicznej. 

Udokumentowanie i zachowanie w pamięci wkładu poprzednich pokoleń w rozwój krakowskiej Stomatologii Uniwersyteckiej jest jednym z priorytetów w działalności na stanowisku dyrektora Instytutu Stomatologii. Po uporządkowaniu zbiorów zgromadzonych przez poprzednika prof. Stanisława Majewskiego,  Muzeum Instytutu Stomatologii zostało włączone, pod patronatem Collegium Maius UJ, do projektu „Muzeum Uczelniane. Katalog zbiorów” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Trwają prace dokumentowania zbiorów w ramach programu MuzUJ. 

 W 115. rocznicę utworzenia Instytutu Stomatologicznego w UJ zorganizowano cykl uroczystości propagujących krakowską stomatologie uniwersytecką. Uroczyste obchody  
w 2018 roku odbyły się z udziałem aktualnego i byłych Rektorów w Librarii Collegium Maius UJ. W budynku Instytutu powstała „Galeria na schodach – Pokolenia”. Jest to efektownie wyeksponowany cykl tablic edukacyjnych poświęcony historii krakowskiej stomatologii uniwersyteckiej. W budynku Instytutu powstały dwa odcinki edukacyjnej produkcji TVP Historia ”Śladami eskulapa”, które poświęcone zostały stomatologii. 

W celu upamiętnienia kobiet chirurgów powstał Medal Magdaleny Bendzisławskiej – opiekunki górników wielickich salin na przełomie XVII/XVIII wieku. Przyjmuje się, że jest ona  pierwszą w Polsce kobietą chirurgiem.  Medal wręczany jest w podziemiach kopalni. 

W 2018 roku powstał również Medal Kazimierza Lewandowskiego, przyznawany lekarzom dentystom – literatom. Jest to jeden z piękniejszych medali medycznych, który zaprojektowano w oparciu o portret poety namalowany przez Stanisława Wyspiańskiego. 

Powstała statuetka „Złoty Maszkaron” – wręczana gościom i współpracownikom Instytutu. Statuetka stanowi odwzorowanie jednego z maszkaronów wieńczących krakowskie Sukiennice. Maszkaron ten, w odróżnieniu od innych, ma obustronny rozszczep wargi. 

„Kobietom dzielnym”, wręczany jest Medal Józefy Serre. Pierwszej w Europie kobiety, która uzyskała  w UJ dyplom w zakresie dentystyki.  

Priorytetem jest również umiędzynarodowienie Instytutu Stomatologii. W 2015 władze Collegium Medicum UJ podpisały umowę o współpracy z University of Pensylvania, której kontynuacja nastąpiła w 2019 roku. Po podpisaniu listu intencyjnego trwają również przygotowania do podpisania dokumentu o współpracy z University of Louisville. 

 

Wybrane inne: 

– lekarz Zaufania Konsulatu Generalnego Republiki Federalnej Niemiec w dziedzinie stomatologii, 

– członek Rady Fundacji „Zawsze warto” – fundacja roztacza opiekę nad dziećmi uzdolnionymi 

–  Redaktor Naczelna  czasopisma Endodoncja w Praktyce 

– członek Rady Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 

– członek Rady Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców UJ CM 

– członek Komisji Lekarskiej przy Rzeczniku Praw Pacjenta 

– członek zespołu redakcyjnego „Twój Przegląd Stomatologiczny” 

 – członek Stałej Komisji Wydziałowej do Spraw Nostryfikacji Dyplomów Lekarza Dentysty 

– członek Zespołu Doskonalenia Jakości Kształcenia 

 – koordynator Programów Kształcenia Przeddyplomowego  w Instytucie Stomatologii UJ CM 

 

Przynależność do Towarzystw naukowych: 

European College of Gerodontology 

European Association of Dental Public Health  

International Association for Dental Research 

Polskie Towarzystwo Edukacji Medyczno-Dentystycznej (PTEMD) „SAPIENTIA” 

Polskie Towarzystwo Stomatologiczne 

Stowarzyszenie Absolwentów Wydziałów Medycznych 

 

Działalność w ramach PTS: 

– skarbnik krakowskiego Oddziału PTS w latach 1997-2001, a w kolejnej kadencji 2001-2005 sekretach tegoż Oddziału. 

 – od 2005 członek zarządu Oddziału Krakowskiego. 

– w 2005 przyznano Srebrną Odznakę Honorową PTS oraz członkostwo honorowe Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii (PTSS) 

– z jej inicjatywy w 2007 roku powołane zostało Koło Sekcji Stomatologii Zachowawczej przy krakowskim Oddziale PTS  

–  w 2014 przyznano Złotą Odznakę Honorową PTS